dịch vụ sơn nhà

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 23/9/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú - Địa chỉ: Khu 1 - Xã Chu Hóa - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ. Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hộiĐoàn Thư ký ghi chép Biên bản Đại hội

Đại hội đã được nghe: Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội; Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017. Chương trình Đại hội được diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến.Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và đề xuất thù lao năm 2017.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đã diễn ra thành công tốt đẹp.» Tin khác
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2014
- Báo cáo tài chính năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2016
- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017