dịch vụ sơn nhà

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Sáng ngày 30 tháng 06 năm 2018, Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu 1, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
    
Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp đạt 94,46% VĐL. Theo quy định tại khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:
1. Thông qua Quy chế, chương trình đại Hội

Ông Nguyễn Tất Khang - Trình bày Quy chế, chương trình Đại hội

2. Thông qua 
Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Nguyễn Tuấn Minh - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018; Tờ trình chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018. 

Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty trình bày báo cáo của HĐQT, TGĐ và tờ trình

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, BTGĐ năm 2017-2018; 
Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Ông Hà Văn Lan - Thành viên BKS trình bày báo cáo của BKS, tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018

5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Quyền Trưởng phòng TCKT trình bày BCTC năm 2017 đã kiểm toán

5. Đại hội đã bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023)

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Bà Mai Thị Bình - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội
» Tin khác
- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Báo cáo tài chính năm 2017
- Dự Thảo Bổ Sung Điều Lệ Công Ty
- Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung thông qua ngày 30/06/2018