dịch vụ sơn nhà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung thông qua ngày 30/06/2018
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017

--Chi tiết

Dự Thảo Bổ Sung Điều Lệ Công Ty
Dự Thảo Bổ Sung Điều Lệ Công Ty
Dự Thảo Bổ Sung Điều Lệ Công Ty

--Chi tiết