dịch vụ sơn nhà

Năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021
Giấy mời đại hội cổ đông 2021
Giấy mời đại hội cổ đông 2021
Giấy mời đại hội cổ đông năm 2021

--Chi tiết

Luật doanh nghiệp sửa đổi
Luật doanh nghiệp sửa đổi
Luật sửa đổi doanh nghiệp năm 2020

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo tài chính công ty cổ phẩn Pin ắc quy Vĩnh Phú kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

--Chi tiết