dịch vụ sơn nhà

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 28 tháng 06 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu 1, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Tất Khang - Trưởng ban tổ chức khai mạc Đại hội, trình bày Quy chế, chương trình và giới thiệu đoàn Chủ tịch điều hành Đại hộiÔng Hà Văn Lan - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp đạt 97,86% VĐL. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội: Ông Đào Hữu Uyên - CTHĐQT; Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQTĐoàn Thư ký ghi chép Biên bản Đại hội


Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Tờ trình phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ sản xuất kinh doanh
Ông Hà Văn Lan trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Quyền Trưởng phòng TCKT trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán


Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019


Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội


Bà Mai Thị Bình - Thư ký Đại Hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội.
» Tin khác
- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019