dịch vụ sơn nhà

NĂM 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

--Chi tiết

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết đạt 100%

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 23 tháng 09 năm 2017. Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

--Chi tiết