dịch vụ sơn nhà

BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú

test

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    
1 Ông Đào Hữu Uyên Chủ tịch Hội đồng quản trị 0963. 144728
2 Ông Nguyễn Tuấn Minh Thành viên Hội đồng quản trị 0913. 215143
3 Ông Nguyễn Việt Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 0766. 482581
       
II BAN KIỂM SOÁT    
1 Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng Trưởng Ban kiểm soát 0983. 282748
2 Ông Hà Văn Lan Thành viên Ban kiểm soát 0984. 936112
3 Ông Vũ Chung Dũng Thành viên Ban kiểm soát 0984. 157167
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC    
1 Ông Đào Hữu Uyên Tổng giám đốc 0963. 144728
2 Ông Đào Hữu Hùng Phó tổng giám đốc (phụ trách kỹ thuật) 0902. 200275
IV TRƯỞNG CÁC PHÒNG BAN, PHÂN XƯỞNG    
1 Ông Nguyễn Tất Khang Trưởng phòng Tổng hợp 0983. 908556
2 Ông Đào Hữu Dũng Trưởng phòng Nghiên cứu SP mới 0902. 212411
3 Ông Nguyễn Quốc Hội Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 0984. 491978
4 Ông Vũ Trung Dũng Phụ trách phòng Kế hoạch vật tư 0984. 157167
5 Bà Đỗ Thị Thúy Hoa Phụ trách phòng Tài chính kế toán 0963. 769614
6 Ông Nguyễn Mạnh Hà Trưởng Ban bảo vệ 0975. 614158
7 Ông Phạm Hữu Minh Quản đốc PX Lá cực + Lắp ắc quy 0975. 317153