dịch vụ sơn nhà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

--Chi tiết

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết đạt 100%

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 23 tháng 09 năm 2017. Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

--Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đã được Đại hội thông qua ngày 27/7/2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%

--Chi tiết

Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú thông qua ngày 27/7/2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%

--Chi tiết

Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (27/7/2016)
Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2015, 2016. Tờ trình thông qua bản dự thảo Điều lệ công ty. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi bổ sung thông qua ngày 30/06/2018