dịch vụ sơn nhà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thay đổi chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thay đổi chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú kính gửi Quý vị Cổ đông Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thay đổi do có Công văn và Quyết định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Chương trình này thay thế cho Chương trình ĐHĐCĐ ban hành ngày 20/05/2020 đã gửi cho Quý vị Cổ đông.
Gửi kèm Chương trình ĐHĐCĐ này là Phiếu ứng cử, đề cử và mẫu Sơ yếu lý lịch.

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

--Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

--Chi tiết

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua với kết quả biểu quyết đạt 100%

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 23 tháng 09 năm 2017. Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

--Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đã được Đại hội thông qua ngày 27/7/2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%

--Chi tiết

Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú thông qua ngày 27/7/2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%

--Chi tiết

Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (27/7/2016)
Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2015, 2016. Tờ trình thông qua bản dự thảo Điều lệ công ty. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT
Đại hội cổ đông năm 2024
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

--Chi tiết

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

--Chi tiết

Biên bản họp BKS Bât thường
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021