dịch vụ sơn nhà

NĂM 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đã được Đại hội thông qua ngày 27/7/2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%

--Chi tiết

Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú thông qua ngày 27/7/2016 với tỷ lệ biểu quyết 100%

--Chi tiết

Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (27/7/2016)
Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2015, 2016. Tờ trình thông qua bản dự thảo Điều lệ công ty. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT