dịch vụ sơn nhà

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

Danh sách Ban chấp hành chi bộ Công ty
STT Họ và tên Chức vụ Đảng Chức vụ chính quyền Số điện thoại
1 Nguyễn Quốc Hội Bí thư chi bộ Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện 0984. 491978
2 Nguyễn Tất Khang Phó Bí thư chi bộ Trưởng phòng Tổng hợp 0983. 908556
3 Phạm Hữu Minh Ủy viên BCH Quản đốc phân xưởng Lá cực  + Lắp ắc quy 0975. 317153
4 Nguyễn Đức Hân Ủy viên BCH Giám đốc chi nhánh VIBACO tại Vĩnh Yên 0913. 590142
5 Mai Thị Bình Ủy viên BCH Phó Trưởng phòng Tổng hợp 0982. 805909