dịch vụ sơn nhà

Năm 2019

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

--Chi tiết