dịch vụ sơn nhà

Năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thay đổi chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thay đổi chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú kính gửi Quý vị Cổ đông Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thay đổi do có Công văn và Quyết định của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Chương trình này thay thế cho Chương trình ĐHĐCĐ ban hành ngày 20/05/2020 đã gửi cho Quý vị Cổ đông.
Gửi kèm Chương trình ĐHĐCĐ này là Phiếu ứng cử, đề cử và mẫu Sơ yếu lý lịch.

--Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

--Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

--Chi tiết