dịch vụ sơn nhà

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 06 tháng 06 năm 2020, Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường Công ty - Địa chỉ: Khu 1, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Đoàn thư ký ghi chép biên bản Đại hội
    
Ông Hà Văn Lan - Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo:

Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền hợp pháp đạt 97,77%VĐL. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.Đại hội đã được nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua tất cả các nội dung quan trọng dưới đây:

1. Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình đại Hội


Ông Nguyễn Tất Khang - Trình bày Quy chế làm việc, chương trình Đại hội2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng năm 2020; Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020; Tờ trình phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thế mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.


Ông Đào Hữu Uyên - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty trình bày báo cáo của HĐQT, TGĐ, 
Tờ trình phương án huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân hoặc liên doanh, liên kết với các Công ty có thế mạnh để có nguồn vốn đầu tư cho dự án cải tạo và nâng cấp dây chuyền hoàn nguyên, thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ ắc quy phế liệu để sản xuất chì oxit, chì sulphat, chì nguyên chất và chì hợp kim, do tình hình tài chính của Công ty hiện nay vô cùng khó khăn.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ năm 2019-2020; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ông Hà Văn Lan - Thành viên BKS trình bày báo cáo của BKS, tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020


4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 
Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Quyền Trưởng phòng TCKT trình bày BCTC năm 2019 đã được kiểm toán

5. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020

Ông Bùi Sơn Hải - Thành viên HĐQT trình bày 
Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019, kế hoạch chi trả năm 2020

6. Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT; Hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu và thông qua Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội


Bà Vũ Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua 
Quy chế bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT; Hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu và thông qua Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội

7. Đại hội miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT: Ông Bùi Sơn Hải

Ông Đào Hữu Uyên - CTHĐQT tặng hoa ông Bùi Sơn Hải

8. Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

Ông Đào Hữu Uyên - CTHĐQT tặng hoa ông Nguyễn Tuấn Minh

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bà Hà Thị Thu Huyền - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội
» Tin khác
- Báo cáo tài chính năm 2019
- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thay đổi chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020