dịch vụ sơn nhà

Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 27 tháng 7 năm 2016, Công ty cổ phần Pin Ắc quy Vĩnh Phú long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Đại hội được diễn ra trong không khí trang nghiêm, hợp lệ.Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký

Chủ tọa Đào Hữu Uyên lên điều hành Đại hội

Chủ tọa Đào Hữu Uyên tặng hoa cho 2 thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2013 - 2018

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018
Ông Nguyễn Trần Hiệp (bên phải) - Ông Nguyễn Việt Dũng (bên trái)


 
» Tin khác
- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2015, 2016. Tờ trình thông qua bản dự thảo Điều lệ công ty. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (27/7/2016)
- Điều lệ Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Vĩnh Phú
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016